Sniegas ir laisvė

Šiąnakt prisnigo... Naktį iš sausio dvyliktosios į tryliktąją... Sniegas buvo ir 1991-aisiais...

iliustracijaŠtai ką rašė Molėtų Sąjūdžio rajono tarybos narys Alfonsas Kavoliūnas: „Sausio11-12 dienomis Vilniaus gatvėmis nužlegėjo tankai, jėga buvo užimti Spaudos rūmai. Naktį iš 12 dienos į 13-ąją buvo puolami ir užimti Lietuvos Valstybinio radijo ir televizijos rūmai, Vilniaus televizijos bokštas, planuota užimti Seimo rūmus.

Prasidėjus šiems įvykiams, Seimo vadovybė ir Sąjūdžio respublikinė taryba kvietė Lietuvos žmones vykti į Vilnių ir saugoti šiuos svarbius valstybei objektus, gyva užtvara užkirsti priešo kariniams daliniams kelią.

Žmonės vyko į Vilnių iš visų rajonų. Molėtų rajono vadovybė irgi kvietė ir siuntė gynėjus autobusais ir savais automobiliais. Jie net kelias dienas budėjo su visais atvykusiais ir vilniečiais.

Atėjo sausio 13-osios naktis. Užmigti teko, matyt, tik retam žmogui. Vidurnaktį iš Vilniaus paskambino ir mano sūnus, kuris su šeima dalyvavo įvykiuose prie Radijo ir televizijos pastato Konarskio gatvėje. Pranešė, kad rūmus rusų kareiviai užėmė, trumpai papasakojo apie kareivių susidorojimą su civiliais gynėjais. Pasisakė, kad automatų buožių smūgius teko pajusti ir jam.

Panašiai naktį leido dauguma molėtiškių.

Sėdėdamas prie stalo ir laukdamas ryto savo emocijas išliejau ant popieriaus. Kitą dieną vieną iš čia parašytų eilėraščių jau skaičiau molėtiškių mitinge." (2000 m. sausio 11 d. „Vilnis" str. „Sausio 13-ąją paminint").

Šiandien mes dažnai sakome, kad atmintis gyva, nes liudija... Tikriausiai todėl ir degame atminties žvakeles languose. Ir šįmet jos degė Molėtų bibliotekos, muziejaus, savivaldybės, teismo, privačių parduotuvių languose... Puslankiu žibėjo Jaunimo aikštėje...

Kultūros ir švietimo įstaigų darbuotojai buvo įsisegę neužmirštuolės žiedus, o pradinukai per dailės pamoką patys gaminosi ir segėjo prie savo širdelės – atminties ir pagarbos ženklą. O emocijos liete liejosi: „...mes žiūrėjom filmą apie tai, ką tu ryte sakei... Karas - baisus... Aš per visas pamokas buvau toks įsitempęs, vis žiūrėjau per langą, bijojau, kad jie vėl neateitų... Žinai, žuvo ta mergaitė. Iš viso 14 žuvusiųjų... Tos mergaitės vardas Loreta. Jos kojos atrodė kaip sutrupintas sniegas... Mama, o kiek sveria tankas?... Ji palaidota Vilniuj? Aš būtinai norėsiu aplankyti jos kapą..."

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena. 1991 m. sausio 13-osios įvykiai parodė Lietuvių tautos ryžtą ir apsisprendimą tapti laisvais. Tai – Tautos Pergalės Diena. Ir jei reiktų kartoti gyvos užtvaros kelią, jaunimas greičiausiai jį pakartotų...

Tegu sninga. Sniege nesimato ašarų, bet matosi pėdos ir kraujas. Raudona ir balta... Balta ir raudona... Lyg šuoliuojantis Vytis ...

Algimanto Boratinsko nuotrauka.